Όροι και Προϋποθέσεις

To ηλεκτρονικό κατάστημα www.cretapure.com παρέχεται από την εταιρεία CretaPure – Αριάδνη Α. Συνάνη που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης στην διεύθυνση Ιτάνου 26 & Γιαννοπούλου, Κηπούπολις Τ.Κ 71307. Η άμεση επικοινωνία με την εταιρεία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε τηλεφωνικά στους αριθμούς 2810-231424 και 6947326963, είτε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mailbox@cretapure.com

O επισκέπτης της έχει την δυνατότητα να κάνει χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μόνο αν αποδέχεται πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

1.       Η CretaPure διατηρεί το δικαίωμα, όποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τροποποιεί, να προσθέτει ή να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας της, όπως και των παρόντων όρων, ανακοινώνοντας αυτά μέσω της ίδιας της ιστοσελίδας.

2.       Η χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Κάθε επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να της προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία.

3.       Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος (γραφικά, εικόνες, σήματα, κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της CretaPure και συνεργατών της και προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

4.       Απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της CretaPure, κάθε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, αναπαραγωγή υλικού και άρθρων κ.ο.κ.

5.       Η CretaPure καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα να είναι ακριβείς και αληθείς αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για λάθη που έγιναν από αβλεψία.

6.       Η CretaPure πραγματοποιεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η λειτουργία της ιστοσελίδας να είναι αδιάκοπη, χωρίς προβλήματα, αλλά δεν μπορεί να το εγγυηθεί αυτό.

7.       Η  CretaPure δεν φέρει ευθύνη έναντι τρίτων για τυχόν απαιτήσεις τους, αστικής ή ποινικής φύσης, ή τυχόν ζημίες τους, θετικές ή αποθετικές, προερχόμενες με οποιονδήποτε τρόπο, από τη λειτουργία ή χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

8.       Το ηλεκτρονικό κατάστημα περιέχει έγγραφα συνεργατών και προφανώς η CretaPure δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών ούτε για τυχόν ζημία που προκύψει από τη χρήση τους από τον επισκέπτη.

9.       Στην εγγραφή του επισκέπτη στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος, θα του ζητηθούν προσωπικά στοιχεία (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ), με σκοπό την δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του σε περίπτωση που χρειαστεί. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την CretaPure και τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας. Κατ΄ εξαίρεση, όταν τούτο επιβάλλεται από το νόμο, μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά στοιχεία, τηρουμένης φυσικά κάθε νόμιμης διαδικασίας.